H.E. Rupiah Banda

H.E. Rupiah Banda

Former President of Zambia (2008-2011)